De Christelijke Gereformeerde meisjesvereniging in Franeker 1941.

Bovenste rij: R. Kuiper, Jikke Pranger-(Draaisma), Jelly Draaisma, S. Feitsma, Anneke Terluin-(Draaisma), Martha Haarsma-(Klomp) en Anna Draaisma-(Terluin). Middelste rij: A. Bouwma, K. Elzinga, Djoke de Haas, B. Kuipers, F. Klomp, Tjitske de Haas, Douwtje Klomp en Emmy Nijdam. Onderste rij: B. Hamstra, Rinske Reversma-(Draaisma), mevrouw Overduin, B. van Ingen, Maatje De Boer-(Terluin) en W. Bouwma.